Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING DE WEYGERBERGEN B.V. 
De Weygerbergen B.V., gevestigd aan Croy 9M, 5653 LC Eindhoven, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Deze verklaring is eveneens van toepassing op Paeres, het label voor het rapportagesysteem dat door De Weygerbergen wordt geëxploiteerd.

Contactgegevens:

weygerbergen.com
Postbus 8752
5605 LT Eindhoven
+31(0)402911910

De compliance officer is de Functionaris Gegevensbescherming van De Weygerbergen. Deze functionaris is te bereiken via compliance@weygerbergen.com of telefonisch via bovengenoemd telefoonnummer.

Persoonsgegevens die wij verwerken 
De Weygerbergen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam;
 • Bedrijfsnaam;
 • Adresgegevens (naam, adres, woonplaats, land);
 • Telefoonnummer(s);
 • E-mailadres;
 • Bankrekeningnummer/Portefeuillenummer.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers, anders dan die via het contactformulier door hen zelf zijn verstrekt. Personen jonger dan 16 jaar dienen toestemming te hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via compliance@weygerbergen.com, dan verwijderen wij de betreffende gegevens.

De Weygerbergen gebruikt naast technische en functionele cookies alleen analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken 
De Weygerbergen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om met u te kunnen communiceren in het kader van de uitvoering van onze dienstverlening;
 • Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • Om u de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;
 • Voor het verzenden van onze nieuwsbrief, uitnodigingen voor activiteiten, informatie die voor uw situatie van belang kan zijn;
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren;
 • In het kader van wettelijke verplichtingen, zoals bijvoorbeeld voor onze belastingaangiften.

Geautomatiseerde besluitvorming 
De Weygerbergen neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder menselijke tussenkomst.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 
De Weygerbergen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Voor zover de wettelijke verplichtingen geen langere bewaartermijn voorschrijven, zullen wij uw persoonsgegevens uiterlijk twee jaar na beëindiging van de dienstverleningsactiviteiten wissen uit onze bestanden.

Delen van persoonsgegevens met derden 
De Weygerbergen verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. De Weygerbergen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

De Weygerbergen maakt gebruik van de volgende partners bij de verwerking/opslag van gegevens:

 • Portfolio Administration System (PAS). Dit systeem is analyseert de beleggingsresultaten (performance en risico) en is evenals het eigen systeem van De Weygerbergen operationeel ondergebracht bij Esghro N.V. te Boxmeer. De beveiliging van zowel de programmatuur als van de persoonsgegevens is geregeld in een Service Level Agreement tussen Esghro en De Weygerbergen. De hierin opgenomen voorwaarden zijn in lijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
 • Asset Information & Registration Services B.V. (AIRS). In dit systeem worden gegevens van beleggingen en de persoonsgegevens van cliënten verzameld ten behoeve van de analyse en rapportering. Dit systeem draait onder verantwoordelijkheid van Asset Information & Registration Services B.V. De bescherming van persoonsgegevens is geregeld in een verwerkingsovereenkomst persoonsgegevens tussen Asset Information & Registration Services B.V. en De Weygerbergen. De hierin opgenomen voorwaarden zijn in lijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door De Weygerbergen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar compliance@weygerbergen.com .

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, kunnen wij u vragen zich te legitimeren. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 10 werkdagen, op uw verzoek.

Wij wijzen u op de mogelijkheid om, als u het niet eens bent met de wijze waarop De Weygerbergen omgaat met uw persoonsgegevens, een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 
De Weygerbergen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met compliance@weygerbergen.com.