Portefeuillescan

Met een portefeuillescan wordt over een bepaalde periode bezien of een bank of beheerder zijn toegevoegde waarde al dan niet bewijst. Is het rendement marktconform, wordt er niet teveel risico genomen, zijn de kosten niet te hoog en wat is de kwaliteit van de beleggingen? Uitgangspunt is de overeenkomst inzake beleggingsadvies of vermogensbeheer.

Het rapport bevat:

  • Inhoudelijke beoordeling van de overeenkomst
  • Controle op naleving van de in de overeenkomst opgenomen afspraken
  • Beoordeling performance versus benchmark
  • Analyse van gelopen en te lopen risico
  • Beschouwingen inzake aandelen, obligaties, markt neutrale beleggingen, commodities etc.
  • Kwaliteitscontrole van de opgenomen beleggingsfondsen
  • Analyse van de kosten

De rapportage start met de voornaamste conclusies om vervolgens de uitgangspunten van de beoordeling te schetsen. Per onderdeel komt het tot een analyse en geeft aanbevelingen om het mandaat zo in te steken dat de bank of vermogensbeheerder in de toekomst beter wordt aangestuurd. Hierbij reduceren we de kans op onaangename verrassingen. Op grond van onze ervaringen kunnen we stellen dat in veruit de meeste gevallen een betere aansturing wenselijk is. Het rapport wordt gedocumenteerd met een aantal relevante bijlagen.

De Weygerbergen kan betrokken worden bij de implementatie van de aanbevelingen en de verdere begeleiding.

Voor de scan is per bank/beheerder benodigd:

  • Portefeuillestaten per maand of kwartaal ultimo voor de periode waarop de scan betrekking heeft
  • Overzichten van transacties, coupon- en dividendbetalingen, stortingen en onttrekkingen en boekingen inzake kosten. Bij de meeste banken is dit op de portefeuillestaten beschikbaar, zo niet bieden rekeningafschriften uitkomst
  • Een kopie van de overeenkomst inzake vermogensbeheer of beleggingsadvies